جشن شروع سال کاری در شرکت هیمالیا
در کنار مدیران محترم عامل و مدیریت کارخانه
باعث خوشحالی است وقتی شرکتی ایرانی می تواند بخشی از بازار را در اختیار داشته باشد.

https://telegram.me/joinchat/BveCqjx3SUN-UqVS_X-m5A


 


تجربه مهندسی کیفیت و تولید ناب در یکی از شرکت های خصوصی و دانش بنیان کشور با هدف توسعه صادرات بیشتر به کشورهای اروپایی

https://telegram.me/joinchat/BveCqjx3SUN-UqVS_X-m5A