نسخه جدید نرم افزار در مقایسه با نسخه های قبلی:
Better decision making


افزایش قابلیت نرم افزار در تصمیم گیری بهتر: اضافه شدن ویژگیهای جدید به نرم افزار، قابلیت نرم افزار را برای تصمیم گیری بهتر افزایش داده است.

Faster performance 


افزایش سرعت عملکرد نرم افزار: بهبود سرعت نرم افزار در تحلیل تعداد بیشتری از داده ها و بدست آوردن نتایج ارزشمند
Easier than ever 

ساده تر شدن کار با نرم افزار: بهبود بخش دستیار نرم افزار برای راهنمایی بیشتر و آسانتر کاربران- تغییر نما و پنجره های اصلی نرم افزار جهت دسترسی سریعتر و آسانتردر اسلاید فوق عمده تغییراتی(بهبود یا توسعه) که در ویژگیهای ویرایش ۱۹ نرم افزار Minitab، نسبت به نسخه قبلی نرم افزار داشته ایم، بیان شده است.