کارگاه­ها و دوره های آموزشی

 
 • تکنیک های حل مساله
 • نمونه گیری برای پذیرش (Acceptance Sampling)
 • مدیریت کاهش هزینه
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)
 • مفاهیم و اصول متدولوژی شش سیگما
 • تجزیه و تحلیل خطا و حالات خرابی (FMEA)
 • کمربند زرد شش سیگما
 • طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP)
 • کمربند سبز شش سیگما
 • مفاهیم و اصول قابلیت اطمینان
 • کمربند سیاه شش سیگما
 • مفاهیم و تکنیک های داده کاوی
 • آموزش حامیان پروژه شش سیگما
 • تکنیک های آماری و داده کاوی در تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری
 • طراحی برای شش سیگما
 • اصول کار تیمی
 • مفاهیم و اصول شش سیگما ناب
 • مدیریت زنجیره تامین
 • اصول و مفاهیم تولید ناب
 • مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • اصول سیستم آراستگی محیط کار (5S)
 • مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)
 • تکنیک های خطاناپذیری (Poka yoke)
 • تشریح مفاهیم و الزامات ISO 9001:2015 با کاریکاتور
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)
 • استراتژی در عمل: اصول بکارگیری کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • شاخص بهره وری تجهیزات (OEE)
 • مهندسی کیفیت در سازمان های خدماتی
 • تولید بهنگام (JIT)
 • کایزن اداری/ ادارات ناب
 • آمار به زبان ساده برای کارشناسان
 • مدیریت ارتباط با مشتری ویژه سازمان های خدماتی
 • آنچه مدیران باید از آمار بدانند
 • طراحی خدمات
 • مهندسی حرفه ای کیفیت
 • مدیریت تغییر در سازمان های خدماتی
 • کنترل فرآیند آماری پیشرفته (SPC)
 • توافقنامه سطح خدمت (SLA)
 • طراحی آزمایش ها (DOE)
 • تربیت پژوهشگر
 • تجزیه و تحلیل شاخص های کارایی فرآیند
 • مقاله نویسی
      
      
                            
  
منتخبی از تصاویر کارگاهها و دوره ها
 
دوره آموزشی کمربند زرد شش سیگما - دانشگاه علم و صنعت - اردیبهشت 90


 


 


 
جلسات مشاوره نگارش کتاب - انجمن مدیریت کیفیت ایران - تابستان 90


 


 
همایش تبادل تجربیات موفق در مهندسی ومدیریت کیفیت - پاییز 90


 


 

 
همایش رایگان کنترل کیفیت آماری - پاییز 90


 


 

 
 
دوره مهندسی کیفیت در مؤسسه توسعه


 


 
                                                               

 
OEE GAME