برای مشاهده فیلم ها، بر روی تصاویر آنها کلیک کنید. 
 

  فیلم های عمومی مرتبط به حوزه کیفیت  
 
کیفیت یعنی آموزش
به هرکسی می توان آموزش داد...
 






 
کیفیت یعنی ایجاد انگیزه در نیروی انسانی 
روشهای غیر مالی هم می تواند افراد را شگفت زده کند...

  






 


کیفیت یعنی فراتر از انتظار بودن  



کیفیت یعنی شگفت زده کردن مشتریان 



 


کیفیت یعنی فناوری



کیفیت یعنی کاهش تغییرپذیری




کیفیت یعنی عملکرد مناسب محصول

 




 
 

کیفیت یعنی نوآوری

                     

 


کیفیت یعنی ایمنی



 
 

کیفیت یعنی ایمنی




 
 

کیفیت یعنی پیش بینی 
هزینه خطا ممکن است فراتر از حد انتظار باشد.