کارگاه آموزشی «تشریح مهندسی کیفیت و راهکارهای  برخورد در شرایط بحران»
 شرکت پارس خودرو - مهر 93