بازدید انجمن مدیریت کیفیت
به همراه کارگروه خودرو - 1392