دانلود استانداردهای کیفیت 
 واژگان الکترونیک...
 فصل 191: قابلیت اعتماد و کیفیت خدمت

 

 مدیریت کیفیت - رضایت مشتری -  راهنمایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها
 

 مدیریت کیفیت - پایش و اندازه گیری رضایت مشتری - راهنما
 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-1: راهنماي كاربرد - فنون تحليلي براي قابليت اعتماد- راهنمايي بر روش شناسي

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 3-2: راهنماي كاربرد  -جمع آوري داده هاي قابليت اعتماد از ميدان

 
  مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-3:راهنماي كاربرد - هزینه یابی چرخه عمر

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-4: راهنماي كاربرد - راهنمايي براي مشخصات الزامات قابليت اعتماد

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-5: راهنماي كاربرد - شرايط آزمون قابليت اطمينان و اصول آزمون آماري

 

مديريت قابليت اعتماد
قسمت 3: راهنماي كاربرد - بخش 9 :  تحليل ريسك سيستم هاي تكنولوژيكي

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 3-10 : راهنمای کاربرد - قابلیت نکهداری

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-11: راهنماي كاربرد - نگهداري متمركز برقابليت اطمينان

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-12: راهنماي كاربرد   -پشتيباني لجستيك يكپارچه

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-14: راهنماي كاربرد – نگهداری و پشتیبانی نگهداری

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-15: راهنماي كاربرد - مهندسی قابلیت اعتماد سیستم

 

 مديريت قابليت اعتماد
 قسمت 
3-16: راهنماي كاربرد - راهنمايي هايي براي مشخصات خدمات پشتيباني نگهداري

 

استاندارد941- روش كنترل كيفيت آماري در حين توليد-نمودارهاي كنترل متغير

استاندارد9000- سيستمهاي مديريت كيفيت-مباني و واژگان

استاندارد14000- سيستمهاي مديريت زيست محيطي(چاپ اول)

استاندارد 17025- الزامات عمومي براي احراز صلاحيت هاي آزمون و كاليبراسيون

استاندارد22000- سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي

استاندارد13485- وسايل پزشكي-سيستم مديريت كيفيت-الزامات

استاندارد2-940- واژه هاي نمونه گيري و كنترل فرايند(چاپ سوم)

استاندارد942- روش كنترل كيفيت آماري در حين توليد بخش دوم- نمودارهاي كنترل متغيرهاي وصفي و شمارش تعداد نقصها

استاندارد9001- سيستمهاي مديريت كيفيت-الزامات

استاندارد18001- سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي-الزامات

راهنماي پياده سازي استاندارد 17020

8484- نمودارهاي كنترل پذيرش(چاپ اول)