هشتمين كنفرانس توانمندسازي منابع انساني - تهران دي ماه 93

 
 
دکتر سقایی به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با محوریت  آمار ويژه مديران و كارشناسان منابع انساني در این کنفرانس به سخنرانی پرداختند. ( مطااب بیشتر)
 

تصاویر مرتبط