تصاویری از
مراسم گرامیداشت خاطره اساتید بزرگوار دکتر اصغرپور و دکتر آریانژاد دی ماه 90