فراخوان پیشنهادات اصلاحی جلد اول کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران

از آنجایی که هیچ اثری خالی از اشکال و کاستی نیست و جلد اول کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران نیز از این معقوله مستثنی نیست، بدینوسیله از تمامی صاحب نظران دعوت می گردد نظرات ارزشمند اصلاحی خویش و کاستی های احتمالی جلد اول این کتاب را به پست الکترونیکی abbas.saghaei@gmail.com ارسال نمایند.